Tõlketööde teostamise üldtingimused

Tellimuse vastuvõtmine

 • Kirjalike tööde ja masinakirjatööde tähtaegades lepitakse kokku töö vastuvõtjaga.
 • Tellimus võetakse vastu ainult juhul, kui tõlkebüroo peab võimalikuks selle kvaliteetset täitmist tellija soovitud tähtajaks, võttes arvesse tõlkijate kvalifikatsiooni ja oskusi, eelnevalt laekunud tellimusi ning tõlketööde teostamiseks vajalikku normaalaega.
 • Tellija soovil esitab tõlkebüroo kirjaliku pakkumuse töö eeldatava maksumuse ja teostamise tähtaegade kohta. Pakkumuse tegemise eelduseks on suulise tõlke korral ürituse programmi ja kirjalike tööde korral kogu tõlkimist vajava teksti esitamine.
 • Asutused ja organisatsioonid peavad esitama oma tellimuse koos tellimiskirjaga, millega garanteeritakse tasumine tehtud töö eest ja kus on märgitud tellimuse esitanud töötaja nimi ja telefoninumber. Kui tellijaks ja/või töö eest tasujaks on organisatsiooni allüksus, tuleb märkida selle rekvisiidid.
 • Kui tellimuse eeldatav maksumus ületab 130 eurot, tuleb töö tellimisel tasuda ettemaksuna 50% töö eeldatavast maksumusest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Töö teostamist alustatakse pärast ettemaksu laekumist.
 • Tellimus loetakse büroo poolt vastuvõetuks ja seda asutakse täitma pärast tellijale vastava teate edastamist ja tähtaegades kokkuleppimist kas telefoni, või e-posti teel.

Tellimuse tühistamine

 • Kirjaliku tõlke tellimuse tühistamisel tõlkebüroost mitteolenevail põhjustel pärast seda, kui tõlkebüroolt on saadud kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta ning tööd on juba asutud teostama, tasub tellija tühistamise hetkeks juba teostatud töö eest täies ulatuses.
 • Suulise tõlke tellimuse tühistamisel tõlkebüroost mitteolenevail põhjustel
  • vähem kui 120 t (5 päeva) enne kokkulepitud töö teostamise algust, tasub klient leppetrahvi 25% tellitud töö maksumusest;
  • vähem kui 60 t enne kokkulepitud töö teostamise algust, tasub klient leppetrahvi 50% tellitud töö maksu-musest;
  • vähem kui 24 t enne kokkulepitud töö teostamise algust, tasub klient leppetrahvina kogu tellitud töö maksumuse;

Arvete tasumine

 • Kõigi arvete tasumise tähtaeg on 7 kalendripäeva, kui ei ole kokku lepitud ja arvele märgitud teisiti. Hilinenud laekumiselt arvestatakse viivist 0,03% laekumata summalt päevas.

Tõlkebüroo vastutus

 • Tõlkebüroo teostab kõik tööd oma parimate oskuste ja võimaluste kohaselt.
 • Võimalikud pretensioonid teostatud tööde kohta tuleb esitada kirjalikult koos asjakohaste põhjendustega 7 kalendripäeva jooksul arvates töö kättesaamise kuupäevast. Hilisemaid või põhjendamata pretensioone vastu ei võeta.
 • Tõlkebüroo vastutab teostatud töö eest materiaalselt üksnes teostatud tõlketöö hinna ulatuses.

Tõlkebüroo jätab endale õiguse vajadusel hinnakirja muuta.